Skip to main content
Enzimi se u krmne smeše dodaju radi boljeg varenja.Hidrolizuju proteine i povećavaju iskorisitivost proteina hrane. Enzimi deluju na ugljene hidrite koji se ne vare lako kod monogastričnih životinja. Enzimi daju priliku da proizvođači povećaju profit, postizanjem ujednačenijeg rasta ili povećanjem mase sa manjim utroškom hrane.
U ponudi Elixir Feed Additives nalaze se proizvodi:

 
Enzimi Pakovanje Proizvođač MSDS PDS
Quantum Blue- Fitaza 20/1 AB Vista Quantum Blue pdf Quantum Blue pdf
Econase GT- β glukanaza 20/1 AB Vista Econase GT.pdf Econase GT.pdf
Econase XT- ksilanaza 20/1 AB Vista Econase XT.pdf Econase XT.pdf

QUANTUM BLUE 5G
 
Quantum Blue unapređena fitaza poreklom od E. coli namenjena za upotrebu u hrani za životinje. Quantum Blue će razgraditi fitate iz hraniva biljnog porekla, i na taj način otpusiti fosfor koji bi u suprotnom ostao nedostupan.  Ovo će takođe olakšati oslobađanje jona kalcijuma (i drugih minerala), koji je u fitinskoj formi nedostupan za apsorpciju. Degradacija fitata sa Quantum Blue može dodatno unaprediti performanse* životinja, jer smanjuje antinutritivne efekate fitata.

Quantum Blue 5G – prednosti:
  • Veća aktivnost fitaze pri optimalnom pH (2-4)
  • Veća sposobnost vezivanja dovodi do veće količine razloženih fitata  
  • Veća količina razloženih fitata dovodi do poboljšanja efikasnosti ishrane *  
  • Veća tolerancija na toplotu, nevezan za brže oslobađanje
Uputstvo za upotrebu: 60 g/tonu kompletne smeše za nosilje, preko premiksa, kako bi se postigao nivo doze od 300 FTU. Za druge vrste živine i svinje potrebno je dostići nivo doze od 500 FTU (100 g/t) kako bi se otpustila ekvivalentna količina nutritijenta.

 
Oslobađanje hranljivih
materija %
Quantum Blue – 5G
(300 FTU za nosilje)
Quantum Blue – 5G
(500 FTU za druge kategorije)
Dostupan fosfor 1 0.15 0.15
Kalcijum 0.165 0.165
Natrijum 0.035 0.032
ME (kcal/kg) 32 32ECONASE XT

Econase XT je termostabilni enzim razvijen za upotrebu u hrani za životinja (svinje i živina). Glavni enzim je ksilanaza, koja poseduje najbolju toleranciju na visoke temperaturama, na tržištu. Preporučuje se njegova upotreba u obrocima zasnovanim na pšenici i kukuruzu. Matriks se koristi u optimizaciji hrane. Jednostavna analiza aktivnosti ksilanaze u odnosu na konkurentne proizvode. Doziranje: 100 g/toni potpune smeše za brojlere, ćurke, patke i svinje, 150 g/toni hrane za prasad ili 75 g/toni za koke nosilje i roditeljska jata, bilo direktno u smešu, ili kroz premiks ili nakon peletiranja koristeći tečnu formu.

ECONASE® GT 200 P

ECONASE® GT 200 P je enzimski preparat dobijen upotrebom soja Trichoderma reesei. Glavna aktivnost je ß-glukanaza. ECONASE® GT 200 P pomaže rad digestivnog sistema monogastričnih životinja tako što razlaže ß-glukane i druge frakcije vlakana prisutne u hrani za životinje koja je zasnovana na žitaricama. Upotreba ECONASE® GT 200 P ima sledeće prednosti:
  • Fleksibilnost u pripremi obroka
  • Poboljšanje prirasta i usvojivosti hrane
  • Redukuje učestalost pojave lepljivog fecesa
  • Redukuje količinu stajnaka  
 
ECONASE® GT 200 P podnosi normalne uslove peletiranja osim u slučaju prolongiranog toplotnog tretmana. Kada se koriste visoke temperature u spravljanju hrane za životinje, preporučuje se raspršivanje ECONASE® GT 400 L po peletama u cilju izbegavanja gubitka glavne aktivnosti. Uobičajena doza ECONASE® GT 200 P zavisi od sastava obroka i iznosi: 100 - 150 g/t hrane za životinje.
 

Poslednje vesti

Vesti

Pogledajte poslednje dodat video materijal

Elixir Group - Kompanijski film

Elixir Grupa je poslovni sistem zasnovan na principima najbolje poslovne prakse -- primeni najmodernijih tehnoloških rešenja, stručnim i motivisanim zaposlenima i kontinuiranom ulaganju u proizvodnju i proširenje palete proizvoda i usluga.

Pogledajte poslednje dodatu galeriju slika